TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuojaseloste on päivitetty 8.12.2020 ja se on voimassa toistaiseksi.

 1. Tietosuojaselosteen tarkoitus

Prime Accounts  Oy tuottaa asiakkailleen taloushallinnon palveluita. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyn periaatteet.

 1. Rekisterinpitäjä

Prime Accounts Oy 
Y-tunnus 2038073-3
Ritarikatu 9
00170 Helsinki

Yhteyshenkilö tietosuojaan liittyvissä asioissa:

Jari Parkkonen
jari@primea.fi
+358 50 5292 879
 
 1. Evästeet ja muut vastaavat tekniikat

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä. Eväste (Cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjiä voidaan tunnistaa.

Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään sivuston käytön analysointiin ja kehittämiseen sekä kohdennetun mainonnan toteuttamiseen.

Mikäli et halua meidän keräävän tunnistetietojasi, useimmat selaimet mahdollistavat evästeiden kieltämisen sekä evästeiden poiston. Huomioithan kuitenkin, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen asianmukaiselle toiminnalle.

Verkkosivuillamme on linkkejä ja yhteyksiä kolmansien osapuolien verkkosivustoihin. Niiden kautta tuleva sisältö latautuu kolmansien osapuolien palvelimilta. Nämä yhteisöpalveluntarjoajat voivat kerätä tietoja kävijän vierailuista kulloinkin voimassa olevien ehtojensa mukaisesti.

Verkkosivuillamme olevien yhteydenottolomakkeideiden tiedot välitetään Prime Accounts Oy:n sisäiseen käyttöön.

 1. Henkilötietojen käsittelyperiaatteet

Prime Accounts Oy pitää asiakkaidensa henkilötietoja sisältäviä rekistereitä taloushallinnon palveluiden tuottamiseksi näille asiakkaille.

Asiakasrekisterin tarkoituksena on Prime Accounts Oy:n asiakassuhteiden hoitaminen. Asiakasrekisterin henkilötietojen käsittely perustuu asiakkaan kanssa laadittuun toimeksiantosopimukseen. Asiakasrekisterin sisältämiä henkilötietoja käytetään Prime Accounts Oy:n palveluiden tuottamiseksi sopimussuhteessa asiakkaaseen sekä asiakkaan lakisääteisten velvollisuuksien toteuttamiseksi.

Asiakasrekisterin ensisijainen tietolähde on Prime Accounts Oy:n asiakas ja asiakkaan edustaja itse. Rekisteriin voidaan kerätä tietoja myös julkisista tietolähteistä. Asiakkaan perustiedot sisältävät välttämättömät tiedot omistajista, päätöksentekijöistä sekä yhteyshenkilöistä. Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Markkinointirekisteriä käytetään Prime Accounts Oy:n potentiaalisten asiakkaiden tavoittamiseen. Ensisijainen tietolähde on asiakkaan edustaja itse. Rekisteriin voidaan kerätä tietoa myös julkisista tietolähteistä. Markkinointirekisteriä käytetään myös Prime Accounts Oy:n verkkosivuston kautta saapuneiden yhteydenottopyyntöjen käsittelyyn. Markkinointirekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

 1. Henkilötietojen suojatoimet, säilytysajat ja poistaminen

Prime Accounts Oy on kouluttanut henkilöstönsä tietosuoja-asetuksen sisällöstä. Henkilöstö on sitoutunut noudattamaan salassapitovelvollisuutta.

Asiakasrekisterin ja markkinointirekisterin henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin se on tarpeen asiakkaan toimeksiantosopimuksen tai muun oikeutetun edun toteuttamiseksi. Palkanlaskentaan ja kirjanpitoon liittyviä henkilötietoja säilytetään kirjanpitolain 2 luvun 10§ mukaisesti. Prime Accounts Oy arvioi rekistereiden henkilötietojen oikeusperustetta säännöllisesti, vähintään vuoden välein. Tarpeettomat ja vanhentuneet henkilötiedot poistetaan säännöllisesti.

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on mahdollisuus selvittää, mitä tietoja hänestä on kerätty ja tallennettu sekä mahdollisuus tarvittaessa saattaa asia tutkittavaksi.

Henkilötietolaissa rekisteröidylle säädettyjä nimenomaisia oikeuksia ovat:

 • Tiedonsaantioikeus
 • Tarkastusoikeus
 • Oikeus saada tietonsa korjatuiksi
 • Kielto-oikeus

Kun rekisteröity haluaa käyttää näitä oikeuksia ja hänellä on kysyttävää henkilötietojensa käsittelystä, hänen on ensisijaisesti otettava yhteyttä asianomaiseen rekisterinpitäjään. Ellei rekisteröity saa selvitettyä asiaansa rekisterinpitäjän kanssa, hän voi ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Jos henkilötietojen käsittelyssä voi olla kyse henkilötietolaissa tai rikoslaissa määritellystä rikoksesta, rekisteröity voi pyytää myös poliisiviranomaista selvittämään asiaa.

 1. Tietoturvaloukkauksista ilmoittaminen

Henkilötietojen tietoturvaloukkauksella tarkoitetaan tietoturvaloukkausta, jonka seurauksena on siirrettyjen, tallennettujen tai muuten käsiteltyjen henkilötietojen vahingossa tapahtuva tai lainvastainen tuhoaminen, häviäminen, muuttaminen, luvaton luovuttaminen taikka pääsy tietoihin.

Mikäli henkilötietojen tietoturvaloukkaus tapahtuu ja se todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin henkilön oikeuksille ja vapauksille, Prime Accounts Oy ilmoittaa siitä rekisteröidylle ilman aiheetonta viivytystä. Valvontaviranomaiselle tietoturvaloukkauksesta ilmoitetaan 72 tunnin kuluessa tietoturvaloukkauksen ilmitulosta.